134816225901-panamby

我认为这些由巴西建筑师Guto Requena的空间设计是典型的折衷主义。喜欢这些。新奇而冷静。你觉得呢?

134816226702-panamby131723077604-guto-bohemiancyborg 131723077610-guto-bohemiancyborg 131723078807-guto-bohemiancyborg 131723081103-guto-bohemiancyborg 131802011502-guto-harmonia 131802014406-guto-harmonia 131802014603-guto-harmonia 131802014801-guto-harmonia 131802015704-guto-harmoniaa 131802015704-guto-harmoniab 131802015704-guto-harmoniac  131723077602-guto-bohemiancyborg(这篇文章已被浏览 47 次, 今日 1 次)